Vi har gjennomført Helsesauen i 3 omganger i Nordland og Sør-Troms. 

Nå er det Balsfjord sin tur! (og de som kan reise dit)

Helsesauen modulkurs

Balsfjord 2022

Dette blir eksklusivt for Troms i denne omgang! Arktisk kompetansesenter for sau (AKS) i samarbeid med Stordyrveterinærene i Vesterålen, Nortura og Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge inviterer sauebønder i Troms på Helsesauen Balsfjord

Kurset avholdes på Vollan Gjestestue.
Kursserien inneholder fem moduler og gjennomgår systematisk problemstillinger og utfordringer gjennom sauedriftas årshjul, med fokus på blant annet. grovfôr og fôring, lamming, sjukdommer hos søya, sjukdommer hos lam, forebyggende tiltak -og behandling, samt oppfôring av kopplam. Hvert tema drøftes med tanke på velferd og økonomi. Egne sekvenser på hver modul om gammelnorsk sau/villsau og utfordringer i forbindelse med hold av denne rasen.

Kurset bygger også på erfaringsutveksling sauebønder imellom. 

Modulene vil kjøres på dagtid. Endelige tidspunkt fastsettes i god tid før hver modul. Nærmere informasjon sendes ut etter endt påmelding.


Kurset kan gjelde som kompetansebevis iht. dyrevelferdsloven ved fullføring av alle modulene.

Utviklingen av kurset er støtta av KSL Matmerk gjennom programmet Kompetanse i landbruket (KIL) og Nordland fylkeskommune.

Faglig ansvarlig er Stordyrveterinærene i Vesterålen, Nortura og Norsk landbruksrådgiving. Arktisk Kompetansesenter for Sau SA er paraplyorganisasjon for prosjektet. 

Modul 1 og 2 er slått sammen og kjøres 17-18 februar.
Modul 3 og 4 er slått sammen og er foreløpig planlagt 31 mars og 1 april
Modul 5 er planlagt i juni
Deltakeravgift for hele serien blir kr 5 500. (pris per gårdsbruk) For deltakelse på enkeltmoduler blir det kr 1 500 per modul. Det kan være flere deltakere per bruk. I tillegg er det kr 300 for servering per person. 

ved spørsmål: 

Ta kontakt på e-post: sauenett@gmail.com eller tlf. 47 25 95 13

Modul 1: Fôring og helse relatert til arktiske forhold:
Det legges spesielt vekt på grovfôrkvalitet som basisgrunnlag for god fôring. Fokus på fôringslære og utfordringer vedr fôring av kvit sau og villsau under våre forhold. Holdvurdering. Det blir også tema mangelsykdommer.
Det må tas grovfôrprøver i forkant av kurset, se mer i programmet til modul 1. Analysen dekkes av deltaker, gjennomgang av surfôrtolken dekkes av prosjektet.

Modul 2 Sjukdommer hos søya:
Det fokuseres på hyppig forekommende sjukdommer hos søya i oppstallingsperioden. Erfaringsbasert kunnskap hos veterinærer og sauebønder danner grunnlag for målrettet undervisning med fokus på regionale forhold. Gjennomgang av sykepleie og sauesignal. Vaksinering, innvollssnyltere og utrangering blir også tema.

Modul 3: Lamming 5 timer:
Alle faser i lammingsperioden blir belyst. I tillegg til lokale veterinære krefter, får man input fra Helsetjeneste for sau. Næringen selv bidrar med tips om gode driftsrutiner. Økonomi vedr. lammetap gjennomgås.

Modul 4: Sjukdommer hos lam, kopplamproduksjon 5 timer:
Modulen tar for seg sjukdom fra lammet er født og til det skal sendes på utmarksbeite. Velferd, oppal og økonomi i kopplamproduksjonen blir tatt opp. Økonomi i forbindelse med besetningsutbrudd av sjukdom belyses. Erfaringsutveksling mellom bøndene.

Modul 5 : Beite og grovfôr.Dyrevelferd. Styringsverktøy i moderne sauedrift.

Det legges vekt på aktuelle beitevekster, grovfôrproduksjon og kvalitet på vår- og høstbeite. Digital Markvandring. Helårs utegang under arktiske forhold belyses. Drøfting av moderne styringsverktøy i sauedrifta.