Arktisk Kompetansesenter for Sau har brede prosjekter og arbeidsområder

Nettverksbygging

Vi har mottatt støtte til nettverksbygging i Nordland, Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har via arktiske midler gitt støtte til et treårig prosjekt med nettverksbygging mot fagmiljø sau i hele Nord-Norge.

Det innebærer at vi skal få alle aktørene i næringen til å snakke og jobbe bedre sammen

Forskning og utvikling

Vi skal bidra til et godt nettverk mellom naturbruksutdanning, forskningsinstitusjoner, veterinærer og sauebønder

Vi jobber for at det skal etableres forsøksgårder i arktisk klima

Bidra til fagmøter og landbrukskafeèr

Vi skal arrangere og bidra til at temaer på fagmøter treffer der skoen trykker for sauebonden

Vi jobber for at landbruksorganisasjonene gir et helhetlig og faglig godt tilbud

Vi skal hente innspill fra næringen selv, ulike driftsformer og rasevalg skal ivaretas

Livesendinger fra sauefjøs

Vi ønsker at gårdbrukere viser fram både løsninger de er fornøyd med og løsninger de er misfornøyd med

Vi ønsker derfor å kjøre direktesendinger på Teams der vi intervjuer gårdbrukere som presenterer driftsopplegget sitt.

Øke formell kompetanse i saueholdet

Jobbe for at det etableres fagskoleutdanning sau i Nordland, Troms og Finnmark

Vi leverer det kompetansegivende kurset Helsesauen som er godkjent av Mattilsynet

Knytte kontakt med nyetablerte og fremtidige  sauebønder

Vi har som mål å være synlig i VG2-klassene på naturbruksskolene i Nord-Norge.