Muligheter for støtte til elektronisk overvåkning på beite og Nofence


Mange lurer på hvilke muligheter de har for å søke støtte til investering i elektroniske bjeller til overvåking og Nofence. Vi har forsøkt å lage en liten veileder til mulighetene innenfor tilskuddsordningene. Søknadsskjemaene er ganske greie og fylle ut selv. Det er lurt å ha dialog med landbruksrådgiver i kommunen om planene dine slik at du får veiledning underveis. Om du ikke har et aktivt jordbrukskontor kan du spørre rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving eller Nortura om bistand.

Tilskudd til tiltak i beiteområder
Denne ordningen er i hovedsak innrettet mot beitelag. Beitelaget må være søker. Det er mulig å søke som enkeltgårdbruker om du har en god grunn, men det viser seg å være svært vanskelig å få støtte som enkeltgårdbruker. Statsforvalteren fordeler midlene avsatt i jordbruksoppgjøret kommunevis.

Det er kommunen som behandler søknaden. Det varierer fra kommune til kommune hvordan de ønsker å prioritere midlene. Mulighetene for å få innvilget støtte er dermed veldig varierte fra kommune til kommune. Ved innkjøp av elektronisk overvåkingsutstyr er det mulig å få opptil 75% støtte på investeringen. Om Nofence skal brukes målrettet i utmarka kan også dette søkes støtte til.
Støtte til drift av el-bjeller, altså kostnader til lisens og vedlikehold støttes som regel ikke.  

Et aktivt og velfungerende beitelag kan søke støtte til investering i elektroniske bjeller til en stor andel av beitedyrene. Beitelaget kan eie bjellene og stå for driftsutgiftene av bjellene. Beitelaget fakturerer gårdbrukerne for leie av bjellene. Hvis omsetningen i beitelaget passerer kr 50 000 kan beitelaget MVA-registrere seg (beitelaget må da være registrert i foretaksregisteret og ikke bare i enhetsregisteret). Dermed har beitelaget fradrag for merverdiavgift på innkjøp av bjellene.
Har du spørsmål til ordningen anbefales det at du tar kontakt med landbruksrådgiver i kommunen. 

Søknad utformes her:


SMIL (Tilskudd til Spesielle Miljøtiltak I Landbruket)
SMIL-ordningen innbefatter muligheter for å legge til rette for innmarksbeite. Du må ha en plan på hvilke områder du skal kultivere og tegne disse inn i et kart. www.gardskart.no har tegneverktøy som kan brukes. SMIL har nasjonale retningslinjer, men det foretas regionale prioriteringer av midler innenfor ordningen. Du kan søke støtte til innkjøp av Nofence-utstyr gjennom denne ordningen. Støtte til drift av Nofence, altså kostnader til lisens og vedlikehold støttes som regel ikke.

Det varierer fra kommune til kommune hvordan de ønsker å prioritere midlene. Mulighetene for å få innvilget støtte er dermed veldig varierte fra kommune til kommune. 

Hvis du innvilges støtte utmåles det som regel opptil 50% av kostnaden. Har du spørsmål til ordningen kan du ta kontakt med landbruksrådgiver i kommunen eller din lokale rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving.

Søknad kan du utforme her:

 

Kommunalt næringsfond
Det er mulig å søke kommunalt næringsfond om støtte til elektroniske bjeller og Nofence. Det anbefales at du tar kontakt med næringskonsulent i kommunen. Sjansene for å få støtte fra kommunalt næringsfond vil variere fra kommune til kommune. 

Søknad fylles ut i portalen:

NSG har en god del informasjon om disse ordningene i et mer overordnet perspektiv på sin nettside: